top of page
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Hexagon met kruis.png
Achtergrond strook

Algemene voorwaarden

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecagelegenheden, zoals hotels, restaurants, bars en aanverwante bedrijven (waaronder horecabedrijven, partyservicebedrijven etc.), cateringdiensten verlenen en cateringovereenkomsten aangaan.

De UVH zijn ingeschreven bij de Rechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag.

 

Artikel 1 - Definities

In de UVH en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing is, hebben de onderstaande woorden de betekenis die er in dit artikel aan wordt toegekend.

1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap die zich bezighoudt met het verlenen van horeca en / of catering en die lid is van Koninklijke Horeca Nederland (Nederlandse branchevereniging voor horeca).

1.2 Gastheer
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het aangaan en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Levering van horecadiensten
Het door een horecabedrijf ter beschikking stellen van logies en / of eten en / of drinken en / of het ter beschikking stellen van zalen en / of kamers en / of terreinen, een en ander met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en dit alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon of maatschap die een overeenkomst is aangegaan met een horecabedrijf.

1.5 Gast
De natuurlijke persoon / personen die recht heeft op één of meer horecadiensten op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst. Waar de UVH ook spreekt van Gast, of Klant, dit verwijst naar zowel Gast als Klant, tenzij uit de inhoud en implicatie van de clausule duidelijk is dat slechts een van de twee bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant waarbij sprake is van een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Hotelbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk of uitsluitend bestaat uit het verstrekken van logies.

1.8 Restaurantbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk of uitsluitend bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende drank.

1.9 Oprichting van een café
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk of uitsluitend bestaat uit het verstrekken van drank.

1.10 Zaalverhuurbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk of uitsluitend bestaat uit het ter beschikking stellen van kamers of zalen.

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
De totaal te verwachten omzet van het horecabedrijf inclusief servicekosten, (toeristenbelasting) en BTW met betrekking tot een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachte omzet is gebaseerd op de voor dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.12 Koninklijke Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf, bekend als "Horeca Nederland" of enige rechtsopvolger hiervan.

1.13 Annulering
De schriftelijke mededeling van de klant aan het horecabedrijf dat een of meer van de overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet meer nodig is, of de schriftelijke mededeling van het horecabedrijf aan de klant dat een of meer van de overeengekomen horecadiensten niet langer geheel of gedeeltelijk worden verstrekt.

1.14 No-show
Het nalaten van een Gast om zonder voorafgaande Annulering gebruik te maken van één van de op basis van een horecaovereenkomst verleende horecadiensten.

1.15 Groep
Een groep van 10 of meer personen die op grond van een horecaovereenkomst of meer dan één als samenhangende te beschouwen overeenkomst recht hebben op één of meer horecadiensten van een horecabedrijf.

1.16 Individueel
Elke persoon die geen deel uitmaakt van een groep zoals hierboven gedefinieerd.

1.17 Goederen
Alle goederen, inclusief geld, kostbaarheden en papieren van waarde.

1.18 Kurkengeld
De prijs die in rekening wordt gebracht wanneer niet door een horecabedrijf verstrekte drank wordt genuttigd in het terrein van dat horecabedrijf.

1.19 Voedselkosten
De prijs die in rekening wordt gebracht wanneer niet door een horecabedrijf verstrekte levensmiddelen worden genuttigd op het terrein van dat horecabedrijf.

1.20 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat het horecabedrijf uit één of meer horecaovereenkomsten een bepaalde minimumomzet zal realiseren.

De titels van clausules worden uitsluitend gebruikt voor referentiedoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1 De UVH is met uitsluiting van alle overige algemene voorwaarden van toepassing op het tot stand komen en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen met betrekking tot het tot stand komen van zodanige horecaovereenkomsten. Indien naast deze andere algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van kracht zijn, prevaleren bij strijdigheid de UVH.

2.2 Afwijking van de UVH is alleen mogelijk indien schriftelijk en geval per geval vastgelegd.

2.3 Onder de UVH vallen tevens alle natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gebruikt bij het sluiten en / of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst dan wel bij het runnen van het horecabedrijf.

2.4 Is de UVH eenmaal rechtsgeldig van toepassing verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de UVH geacht van toepassing te zijn op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 - Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde en om welke reden dan ook weigeren een horecaovereenkomst aan te gaan, tenzij een dergelijke weigering louter gebaseerd is op een of meer van de gronden genoemd in artikel 429 Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

3.2 Alle aanbiedingen van een horecabedrijf in het kader van het tot stand komen van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder de voorwaarde "voldoende aanbod (cq capaciteit)". Indien het horecabedrijf een beroep doet op genoemde beperking binnen een in de omstandigheden als redelijk te beschouwen termijn volgend op de aanvaarding van het aanbod door de klant, wordt de voorgenomen horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Indien het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een voorkeursrecht heeft verleend, kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant aan het horecabedrijf een aanbod doet om een ​​horecaovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan te gaan. van de horecadiensten verschuldigd in de optie. In dat geval dient de optiehouder door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder dient te vermelden of hij al dan niet gebruik wil maken van het recht van eerste weigering.

Indien de optiehouder niet aangeeft gebruik te willen maken van het voorkeursrecht, vervalt dit recht. Een recht van eerste weigering kan alleen schriftelijk worden verleend.

3.4 Horecaovereenkomsten voor een of meer Gasten aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven etc.), al dan niet in naam van hun zakelijke relatie (s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon. Het horecabedrijf is aan de tussenpersoon geen commissie of percentage, hoe dan ook genaamd, verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling door de Gast van het verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk zal de tussenpersoon in dezelfde mate ontslaan.

 

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van het horecabedrijf

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen die voortvloeien uit het bijzondere karakter van het horecabedrijf en de soort te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de volgende artikelen.

4.2 In het geval dat de bijzondere regeling waarnaar wordt verwezen in de artikelen 5 en volgende. in strijd is met een algemene bepaling in de leden 4.3 t / m 4.7, is de bijzondere regeling van toepassing.

4.3 Op grond van de horecaovereenkomst is het horecabedrijf, onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelen, gehouden de overeengekomen horecadiensten op de overeengekomen tijdstippen te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

4.4 De verplichting genoemd in artikel 4.3 is niet van toepassing:
in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 15;
als de Gast niet of meer dan een half uur te laat arriveert;
indien de betaling door de Klant van de waarborgsom / tussentijdse betaling als bedoeld in artikel 10 niet tijdig heeft plaatsgevonden;
indien de Klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie verstrekt;
indien de klant op andere wijze in gebreke blijft aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf, uit welke hoofde dan ook.

4.5 Het horecabedrijf is niet verplicht eigendommen van de gast in ontvangst en / of in bewaring te nemen.

4.6 Indien het horecabedrijf aan de gast kosten in rekening brengt voor het in ontvangst nemen van goederen en / of het in bewaring nemen van goederen, is het horecabedrijf verplicht voor die goederen redelijke zorg te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

4.7 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan die toelating voorwaarden verbinden.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van het hotelbedrijf

5.1 Het hotelbedrijf is verplicht de gast gedurende de overeengekomen periode te voorzien van accommodatie van de in dat hotel gebruikelijke standaard, met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.

5.2 Het hotelbedrijf dient tevens in staat te zijn de in dat hotel gebruikelijke horecadiensten te verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te leveren.

5.3 De accommodatie dient vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek voor de Gast beschikbaar te zijn.

5.4 Het hotelbedrijf dient de huisregels op een duidelijk zichtbare plaats ter informatie van de gast op te hangen, aan te brengen of te deponeren, dan wel de huisregels schriftelijk aan de gast over te dragen. De Gast is verplicht de huisregels na te leven.

5.5 Het hotelbedrijf is gerechtigd de levering van horecadiensten aan een gast te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien de gast herhaaldelijk de huisregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt ​​dat de orde en rust in het horecabedrijf en / of de normale gang van zaken kan of wordt verstoord. In dat geval dient de Gast het hotel op eerste verzoek te verlaten. Het hotelbedrijf kan dit recht alleen uitoefenen indien de aard en de ernst van de overtredingen van de huisregels door de gast naar het redelijk oordeel van het hotelbedrijf voldoende aanleiding geven.

5.6 Tenzij anders overeengekomen, heeft het hotelbedrijf het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen indien de gast op de eerste dag van de reservering om 18.00 uur niet heeft ingecheckt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5.7 Het hotelbedrijf heeft het recht om van de gast te verlangen dat deze afwijkt van hetgeen in de horecaovereenkomst is omschreven, behoudens indien een dergelijk verzoek kennelijk onredelijk is en voor de gast als kennelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. In dat laatste geval heeft de gast / klant het recht de horecaovereenkomst waarop voornoemd verzoek van het horecabedrijf betrekking heeft met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd zijn verplichtingen uit andere horecaovereenkomsten. Indien het horecabedrijf in bovenstaande omstandigheden geld bespaart door het verstrekken van accommodatie die afwijkt van hetgeen in de horecaovereenkomst is omschreven, heeft de gast en / of klant recht op het bedrag dat wordt bespaard. Buiten dat is het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 6 - Verplichtingen van het restaurantbedrijf

6.1 Het restaurantbedrijf is verplicht de gast op het afgesproken tijdstip de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en het overeengekomen eten en drinken in de in dat restaurant gebruikelijke hoeveelheid, kwaliteit en wijze te leveren.

6.2 Indien vooraf geen eten en drinken is overeengekomen, zal het restaurantbedrijf desgevraagd het op dat moment beschikbare eten en drinken verstrekken, onverminderd het overigens in artikel bepaalde.
6.1.

6.3 Het restaurantbedrijf heeft het recht om te allen tijde af te zien van het verlenen van horecadiensten of deze te beëindigen indien de gast zich niet gedraagt ​​op een wijze die past bij de klasse en werking van dat restaurant. Het restaurantbedrijf kan onder meer regels stellen omtrent het uiterlijk van de gast. De Gast dient het restaurant op eerste verzoek te verlaten.

6.4 Indien de gast een half uur na het gereserveerde tijdstip niet is gearriveerd, kan het restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de balie

7.1 Het cafébedrijf is verplicht de gast desgevraagd de dranken ter beschikking te stellen die het in voorraad heeft. Daarnaast moet het horecabedrijf de in dat etablissement gebruikelijke horecadiensten kunnen verlenen.

7.2 Het cafébedrijf heeft het recht om te allen tijde af te zien van het verlenen van horecadiensten of deze te beëindigen indien de gast zich niet gedraagt ​​op een wijze die past bij de klasse en werking van die bar. Het baliebedrijf kan onder meer regels stellen omtrent het uiterlijk van de gast. De Gast dient op eerste verzoek de bar te verlaten.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van het horecabedrijf inzake zaalhuur

8.1 Het horecabedrijf is gerechtigd kamers ter beschikking te stellen die afwijken van hetgeen in de horecaovereenkomst is omschreven, behoudens indien een dergelijk verzoek kennelijk onredelijk is en voor de gast als kennelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. In dat laatste geval heeft de gast / klant het recht de horecaovereenkomst waarop voornoemd verzoek van het horecabedrijf betrekking heeft met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd zijn verplichtingen uit andere horecaovereenkomsten. Indien het horecabedrijf in bovenstaande omstandigheden geld bespaart door het ter beschikking stellen van kamers die afwijken van hetgeen in de horecaovereenkomst is omschreven, heeft de gast en / of klant recht op het bedrag dat wordt bespaard. Buiten dat is het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

8.2 Het horecabedrijf moet de gasten bovendien de in dat etablissement gebruikelijke horecadiensten kunnen verlenen.

8.3 Het horecabedrijf heeft het recht om te allen tijde af te zien van het verlenen van horecadiensten of deze te beëindigen indien de gast zich niet gedraagt ​​op een wijze die past bij de klasse en werking van dat horecabedrijf. Het horecabedrijf kan onder meer regels stellen omtrent het uiterlijk van de gast. De gast dient het horecabedrijf op eerste verzoek te verlaten.

8.4 Het horecabedrijf is gerechtigd, na overleg met het ter plaatse bevoegde gezag, de horecaovereenkomst te annuleren op grond van gerechtvaardigde vrees voor verstoring van de openbare orde. Maakt het horecabedrijf gebruik van deze bevoegdheid, dan is het horecabedrijf geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 9 - Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen

9.1.1 De klant is niet gerechtigd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt tot betaling van onderstaande bedragen. Elke annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het horecabedrijf het aanbod niet terstond afwijst. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9 is van toepassing onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

9.1.2 Het horecabedrijf kan de klant uiterlijk een maand voordat de eerste horecadienst op grond van de betreffende horecaovereenkomst zal plaatsvinden, de klant mededelen dat het bepaalde individuen als een groep zal beschouwen. Dan gelden voor die personen alle voorwaarden voor groepen.

9.1.3 Het bepaalde in artikel 13.1 en 14.6 is ook van toepassing op annuleringen.

9.1.4 In geval van No-show is de Klant in alle gevallen verplicht de Reserveringswaarde te betalen.

9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd, zijn onderstaande voorwaarden pro rata van toepassing op de geannuleerde horecadiensten.

9.1.6 Indien één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de in de navolgende artikelen genoemde termijnen met 4 maanden verlengd, indien de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadiensten meer bedraagt ​​dan de overeenkomstig berekende waarde van de andere horecadiensten. Diensten die het horecabedrijf had kunnen verlenen gedurende de periode waarin de geannuleerde horecadiensten zouden zijn verleend.

9.1.7 Bedragen die het horecabedrijf reeds aan derden verschuldigd is op het moment van opzegging op grond van de geannuleerde horecaovereenkomst dienen te allen tijde door de klant volledig aan het horecabedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk heeft gehandeld bij het betreden van in de betreffende verplichtingen. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, gaan ten goede aan een vermindering van de reserveringswaarde als bedoeld in de volgende artikelen.

9.2 Annulering van hotelaccommodatie / logies

9.2.1 Groepen

Indien er uitsluitend voor hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, wordt gereserveerd voor een groep dan geldt voor annulering van deze reservering het navolgende.

Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend, hierna te noemen "de ingangsdatum", is de klant niet gehouden tot enige vergoeding aan het hotelbedrijf.
Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.2.2 Individuen

Indien uitsluitend voor hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, wordt gereserveerd voor een of meer Particulieren dan geldt voor annulering van deze reservering het navolgende.

Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant geen geld verschuldigd aan het hotelbedrijf.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.3 Annulering van een restaurant / tafelreservering

9.3.1 Groepen
Indien alleen voor een restaurant (tafelreservering) wordt gereserveerd voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het volgende:

1. als er een menu is afgesproken:
bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip is geen vergoeding verschuldigd;
bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

2. als er geen menu is afgesproken:
bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip is geen vergoeding verschuldigd;
bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

9.3.2 Individuen
Indien een reservering voor alleen een restaurant (tafelreservering) wordt gemaakt voor een of meer Particulieren dan geldt voor annulering van die reservering het volgende:

1. als er een menu is afgesproken:
bij annulering meer dan vier maal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip is geen vergoeding verschuldigd;
bij annulering viermaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

2. als er geen menu is afgesproken:
bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip is geen vergoeding verschuldigd;
bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

9.4 Annulering van andere horecaovereenkomsten

9.4.1 Het volgende is van toepassing op de annulering van alle reserveringen die niet vallen onder de artikelen 9.2 en 9.3.

9.4.2 Bij annulering van een reservering voor een groep gelden de volgende voorwaarden.
Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop op grond van de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden tot enige vergoeding aan het horecabedrijf.
Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

9.4.3 Bij annulering van een reservering gemaakt voor één of meer individuen geldt het navolgende.
Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop op grond van de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden tot enige vergoeding aan het horecabedrijf.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

9.5 Annulering door het horecabedrijf

9.5.1 Het horecabedrijf is gerechtigd een horecaovereenkomst te annuleren met inachtneming van het navolgende, tenzij de klant binnen zeven dagen na ondertekening van die horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven dat het horecabedrijf afstand moet doen van zijn bevoegdheid tot annulering van de overeenkomst, mits dat de Klant tegelijkertijd duidelijk aangeeft dat hij ook afstand doet van zijn eigen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen.

9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank annuleert, zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert, dan zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde gerechtigd een horecaovereenkomst te annuleren, zonder tot betaling van voornoemde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen zijn dat de op grond van de horecaovereenkomst te houden bijeenkomst in het horecabedrijf een zodanig ander karakter dan op grond van de opgave van de klant of op grond van de hoedanigheid van de klant of gasten mocht worden verwacht, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet zou hebben gesloten, indien het kennis had van de feitelijke aard van de bijeenkomst. Indien het horecabedrijf van dit recht gebruik maakt na aanvang van de desbetreffende bijeenkomst, is de klant verplicht de tot dan toe verrichte horecadiensten te betalen, maar vervalt de betalingsverplichting van de klant voor het overige. In dat geval wordt de vergoeding voor de verleende horecadiensten berekend naar rato van de duur van de bijeenkomst.

9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd in plaats van het in 9.5.4 genoemde recht uit te oefenen, aanvullende eisen te stellen aan het verloop van de desbetreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen zijn dat deze eisen niet (zullen) worden vervuld, heeft het horecabedrijf alsnog het recht om het in 9.5.4 genoemde recht uit te oefenen.

9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in juridische zin, geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in juridische zin het volgende. Het horecabedrijf kan een wezenlijk punt in de reisovereenkomst wijzigen vanwege gewichtige omstandigheden die direct aan de klant worden gemeld. Ook kan het horecabedrijf een niet essentieel punt in de reisovereenkomst wijzigen vanwege gewichtige omstandigheden die direct aan de klant worden gemeld. Het horecabedrijf kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reiskosten verhogen in verband met wijzigingen in de kosten van vervoer, waaronder begrepen brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de geldende wisselkoersen. Indien de reiziger een dergelijke wijziging weigert te accepteren, kan het horecabedrijf de reisovereenkomst annuleren.

 

Artikel 10 - Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 Het horecabedrijf kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze bij het horecabedrijf deponeert of doet deponeren een waarborgsom van maximaal de reserveringswaarde verminderd met reeds gedane tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen dienen boekhoudkundig te worden verwerkt, strekken uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden beslist niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2 Voor reeds geleverde horecadiensten kan het horecabedrijf steeds een tussentijdse vergoeding vragen.

10.3 Het horecabedrijf is gerechtigd alle door de klant uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen te verhalen op het gestorte bedrag conform de voorgaande leden. Het saldo dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

 

Artikel 11 - Omzetgarantie

11.1 Indien een omzetgarantie wordt afgegeven, is de klant verplicht aan het horecabedrijf ten minste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag ter zake van de betreffende horecaovereenkomsten te betalen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf een uitkering heeft ontvangen van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde ter zake van het risico dat zich heeft voorgedaan.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het hotelbedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen die door een gast die daar verblijft het hotel binnen zijn gebracht. De klant vrijwaart het hotelbedrijf voor aanspraken van gasten ter zake. Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het hotel.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en / of derden geleden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt in het bijzonder ook voor schade als gevolg van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of opgediende etenswaren en voor schade als gevolg van computergerelateerde problemen. Als dwingend recht alleen een minder uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking toestaat, geldt die minder uitgebreide beperking.

12.4 In geen geval is het horecabedrijf gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan:
de reserveringswaarde of, indien dat meer is, het bedrag dat de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf uitkeert voor de schade, dan wel de vergoeding van de van een andere derde ontvangen schade.

12.5 Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door voertuigen van de gast, behoudens indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.6 Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect aan personen of zaken is toegebracht als direct of indirect gevolg van enig gebrek, enig kenmerk of omstandigheid op of in een roerend of onroerende zaak, die het horecabedrijf verzorgt, vasthoudt. een erfpacht- of kortetermijnovereenkomst, huur of eigendom van het horecabedrijf of anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.7 Indien de gast vaststelt dat er schade is opgetreden aan de in bewaring gestelde zaken, is het horecabedrijf tegen betaling als bedoeld in artikel 4.6 verplicht tot vergoeding van schade aan deze zaken als gevolg van beschadiging of vermissing. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd in verband met andere Goederen die zich in de ingeleverde Goederen bevinden.

12.8 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen worden gedeponeerd, in bewaring gegeven en / of op enigerlei wijze worden achtergelaten, waar dan ook of door wie dan ook zonder dat het horecabedrijf hiervoor geld in rekening brengt, is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die zaken echter dit kan voorkomen, tenzij het horecabedrijf deze schade opzettelijk heeft veroorzaakt, of het horecabedrijf grove schuld is van de schade.

12.9 De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) vrijwaart het horecabedrijf integraal voor iedere aanspraak, hoe ook genaamd, die de gast en / of enige derde tegen het horecabedrijf stelt. Vestiging, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband houdt met enige (horeca) dienst te verlenen of te verlenen door het horecabedrijf uit hoofde van enige overeenkomst met de klant dan wel enig verband heeft met de woonruimte waar een dergelijke (Horeca) Dienst werd verleend of moest worden verleend.

12.10 De aansprakelijkheidsaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 12.9 geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en / of de gast om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de gast en / of klant

13.1 De klant en de gast en een ieder die hen vergezelt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ​​en / of kan ontstaan ​​aan het horecabedrijf en / of aan enige derde als direct of indirect gevolg van het niet nakomen van verplichtingen (verwijtbaar). tekortkoming) en / of onrechtmatig handelen, waaronder het overtreden van de huisregels, begaan door de Klant en / of de Gast en / of een ieder die hen vergezelt, evenals voor alle schade veroorzaakt door enig dier en / of enige stof en / of enig artikel die in hun bezit zijn of onder hun toezicht staan.

 

Artikel 14 - Afrekening en betaling

14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst vastgestelde prijs verschuldigd of, voor zover de horecaovereenkomst meer dan drie maanden voor het moment waarop de uit die overeenkomst voortvloeiende horecadiensten dienen te worden verricht, de op dat moment geldende prijzen is getekend. dat de horecadienst (en) geleverd moet / moeten worden, waaronder begrepen de prijzen vermeld op de lijsten die door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats worden getoond of die zijn opgenomen in een aan de klant overhandigde lijst / Gast, eventueel op verzoek van genoemde Klant / Gast.

14.2 Een lijst wordt geacht te zijn opgehangen op een voor de gast zichtbare plaats indien de lijst zichtbaar is in ruimtes die normaal toegankelijk zijn in het horecabedrijf.

14.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, kluisje, wasgoed, telefoon, telex, tv-verhuur, etc. kan door het horecabedrijf een toeslag in rekening worden gebracht.

14.4 Alle rekeningen, inclusief rekeningen met betrekking tot annulering of no-show, zijn door de klant en / of gast verschuldigd op het moment dat deze aan hem worden gepresenteerd. De klant is verantwoordelijk voor contante betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders overeengekomen.

14.5 Indien een factuur wordt verstuurd voor een rekening lager dan e 150, - volgens de voorwaarden in het vierde lid, dan mag het horecabedrijf e 15, - administratiekosten op de rekening bijschrijven. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op dat bedrag.

14.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één of beiden uit welke hoofde dan ook aan het horecabedrijf verschuldigd zijn. Geen van beiden mag een beroep doen op excussie. Tenzij anders overeengekomen, worden horecaovereenkomsten geacht mede namens iedere gast te zijn gesloten. Door te verschijnen erkent de gast dat de klant bevoegd was hem te vertegenwoordigen bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst.

14.7 Zolang de gast en / of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan, is het horecabedrijf gerechtigd alle zaken die de gast en / of klant heeft meegenomen bij het horecabedrijf over te nemen en te houden, totdat de gast en / of klant naar tevredenheid van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Mocht deze situatie zich voordoen, dan heeft het horecabedrijf zowel een pandrecht als een retentierecht op de betreffende zaken.

14.8 Indien betaling anders dan contant is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk bedrag dan ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te zijn voldaan. Indien een factuur wordt verzonden, is het horecabedrijf te allen tijde gerechtigd om ter dekking van de kredietbeperking 2% extra op de factuur te rekenen, die vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen betaalt.

14.9 Indien en voor zover tijdige betaling niet plaatsvindt, is de Klant in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

14.10 Indien de klant in verzuim is, dient hij aan het horecabedrijf alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voortvloeiende uit de incasso te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100, - alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

14.11 Daarbovenop zal de Klant, indien hij in verzuim is, een rente van 2% boven de wettelijke rente in rekening brengen. Bij de berekening van het verschuldigde rentebedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

14.12 Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.7 onder zich heeft en de klant van wie het horecabedrijf de goederen in bewaring heeft genomen gedurende drie maanden in verzuim is, is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen openbaar of particulier te verkopen. en om het verschuldigde bedrag te verhalen op de opbrengsten. De kosten verbonden aan de verkoop zijn eveneens voor rekening van de klant en het horecabedrijf kan deze kosten ook verhalen op de opbrengst van de verkoop. Nadat het horecabedrijf al hetgeen zij verschuldigd is heeft teruggekregen, wordt het eventueel resterende bedrag aan de klant uitgekeerd.

14.13 Elke betaling wordt, ongeacht eventuele aantekeningen of opmerkingen door de klant gedaan op het moment van betaling, geacht te strekken tot vermindering van de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de volgende volgorde:

de kosten van uitvoering
de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
de interesse
de schade
de hoofdsom.

14.14 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert, geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf mag administratiekosten in rekening brengen van maximaal 10% van het in vreemde valuta aangeboden bedrag. Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de op dat moment geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.15 Het horecabedrijf is nimmer verplicht cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan de acceptatie van dergelijke betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere betaalmiddelen die hier niet worden genoemd.

 

Artikel 15 - Overmacht

15.1 Onder overmacht voor het horecabedrijf, waardoor een eventueel daardoor veroorzaakte tekortkoming niet aan het horecabedrijf kan worden toegerekend, wordt verstaan ​​elke voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf in de weg staat. zodanig dat nakoming van de horecaovereenkomst onmogelijk of moeilijk wordt.

15.2 Onder dergelijke omstandigheden worden mede begrepen de omstandigheden waarbij personen en / of diensten en / of instellingen betrokken zijn die het horecabedrijf voornemens is bij de uitvoering van de horecaovereenkomst in te zetten, alsmede al hetgeen daarop van toepassing is in termen van overmacht of redenen. voor uitstel of annulering, evenals niet-nakoming door het bovengenoemde.

15.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst niet kan voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 16 - Verloren en gevonden

16.1 In het gebouw en aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen die door de gast worden aangetroffen, dienen door de gast met bekwame spoed bij het horecabedrijf te worden ingeleverd.

16.2 Zaken die de rechtmatige eigenaar niet binnen een jaar na inlevering bij het horecabedrijf heeft opgeëist, worden eigendom van het horecabedrijf.

16.3 Indien het horecabedrijf aan de gast achtergelaten voorwerpen zendt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer verplicht tot toezending van dergelijke zaken.

 

Artikel 17 - Kurkengeld

17.1 Indien de gast en / of klant drank nuttigt die niet door een horecabedrijf ter beschikking is gesteld op het terrein van dat horecabedrijf, is de klant per geconsumeerde fles kurkgeld verschuldigd.

17.2 Indien de gast en / of klant op het terrein van dat horecabedrijf voedsel nuttigt dat niet door een horecabedrijf ter beschikking is gesteld, is de klant een voedselvergoeding verschuldigd.

17.3 De in de artikelen 17.1 en 17.2 genoemde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke daarvan, door het horecabedrijf in redelijkheid vastgesteld.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op horecaovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen tussen het horecabedrijf en de klant (niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) worden bij uitsluiting onderworpen aan de bevoegdheid van de rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij een andere rechter bevoegd is volgens de strikt bindende bepalingen van de wet en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf om het geschil te beslechten via de rechter die bij gebreke van deze voorwaarde bevoegd zou zijn.

18.3 Indien en zodra een geschillencommissie onder auspiciën van Koninklijke Horeca Nederland en eventueel andere betrokken organisaties is ingesteld, zullen de geschillen waarvoor de geschillencommissie is ingesteld om te bemiddelen, worden beslecht volgens het daarvoor opgestelde reglement. doel.

18.4 Alle aanspraken van de Klant vervallen na verloop van een jaar vanaf het moment van ontstaan.

18.5 De ​​nietigheid van één of meerdere clausules in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle overige clausules onverlet. Indien een beding in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, worden partijen verondersteld een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat de strekking en strekking van het ongeldige beding zo dicht mogelijk benadert.

September 1998

bottom of page